Regulamin

 1. Kajaki wraz z wyposażeniem (wiosła, siedziska, kamizelki asekuracyjne) będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Wypożyczalni Kajaków Korsarz (zwaną dalej Wypożyczającym).
 2. Sprzęt pływający wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i przedłożą Wypożyczającemu do wglądu dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i akceptują warunki niniejszego regulaminu stwierdzając to własnoręcznym podpisem . (Osoby te zwane są dalej Klientem)
 3. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożycza się.
 4. Klient płynie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką osób dorosłych.
 5. Klient dysponujący sprzętem pływającym może zabrać na kajak tylko jedną osobę nieumiejącą pływać pod warunkiem, że pasażer przez cały okres pływania będzie miał założoną kamizelkę ratunkową lub asekuracyjną.
 6. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry według obowiązującego cennika. Na rewersie wpisywana jest data i miejsce zwrotu sprzętu.
 7. W niektórych przypadkach wypożyczający może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu.
 8. Kopia rewersu podpisana przez Klienta pozostaje u Wypożyczającego i jest potwierdzeniem zawarcia przez Klienta umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 9. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 10. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu i podpisanie rewersu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 11. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.
 12. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 13. Zabrania się użyczenie sprzętu osobie trzeciej przez Klienta.
 14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki  nieprawidłowej eksploatacji.
 15. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczjący nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku.
 16. Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Wypożyczający odpowiada również za uszkodzenia sprzętu, skutkujące częściową utratą wartości sprzętu.
 17. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla wypożyczalni kajaków „Korsarz”.
 18. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczający w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczającego do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 19. Użytkownikom sprzętu zabrania się:
  • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
  • picia alkoholu w czasie dysponowania kajakiem
  • wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
  • zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju
 20. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do:
  • przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej,
  • zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów,
  • opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania,
  • zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany,
  • kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób.

 

Korsarz - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017

pl en ua