Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych

§1
Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 (dalej – RODO) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: WYPOŻYCZALNIA KAJAKÓW, SPŁYWY KAJAKOWE „KORSARZ”, z siedzibą przy ulicy Juliusza Słowackiego 2, 87-301 Brodnica

Wyznaczono Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres siedziby, Inspektor Danych Osobowych telefon 697 754 161, ul. Juliusza Słowackiego 2, 87-301 Brodnica

§2
Kategorie przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • archiwalnych – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • przechowywania dla potrzeb wykorzystania, w przypadku złożenia kolejnego zamówienia, co jest niezbędne i wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

§3
Przechowywanie Danych Osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez  odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i  podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

W odniesieniu do danych osobowych stanowiących element projektu graficznego będą  przechowywane do czasu utrzymywania relacji handlowych. Brak złożenia jakiegokolwiek zamówienia w terminie 10 lat od końca roku w którym złożono ostatnie zamówienie, będzie uznany za brak utrzymywania relacji handlowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do wykonania zawartej umowy. Brak podania danych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy.

Na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie są jednak podejmowane wobec Pani/Pana żadne zautomatyzowane decyzje (przy użyciu technik komputerowych), w oparciu o profilowanie.

Jeżeli dane miałby zostać wykorzystane w innym celu niż wskazany wyżej zostanie Pani/Pan o tym odrębnie poinformowana/ny.

§4
Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

  • pracownikom i współpracownikom ADO posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla ADO (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, usług rachunkowych, obsługi prawnej),
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w szczególności organom publicznym.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar UE/EOG.

§5
Przysługujące prawa

Może Pani/Pan w każdej chwili zażądać:

  • dostępu do danych osobowych, co będzie zrealizowane poprzez przedstawienie na piśmie wiernej kopii tych danych albo poprzez bezpośredni do nich wgląd z zachowaniem przepisów porządkowych przedsiębiorstwa,
  • sprostowania danych osobowych, o ile są niepełne lub niezgodne z rzeczywistością.

Może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli sprzeciw okaże się uzasadniony, jego wniesienie skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych.

Może Pani/Pan zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe, są przetwarzane bezpodstawnie, są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, albo na czas rozpoznania wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych – co oznacza, że dane osobowe będą wówczas tylko przechowywane.

Może Pani/Pan zażądać usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeżeli wniesiony sprzeciw okazał się uzasadniony („prawo do bycia zapomnianym”).

Ma Pani/Pan prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, jeżeli dane byłyby przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez ich zapis na nośniku przez ADO w jakimkolwiek formacie cyfrowym. ADO wyda dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W przypadku niegodnego z prawem przetwarzania danych osobowych służy Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 01.

Korsarz - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017

pl en ua